§ 1
Postanowienia ogólne
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają zasady i warunki świadczenia usługi w ramach serwisu internetowego baza-nowych-firm.pl.
2. Z serwisu baza-nowych-firm.pl mogą korzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne będące aktywnymi podmiotami gospodarczymi.
3. Zlecenie wygenerowania zestawienia lub zalogowania się na konto klienta, oznacza zapoznanie się i akceptację przez Zleceniodawcę postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest polityka prywatności.

§ 2
Podstawowe definicje
Serwis - system dostępny pod adresem www.baza-nowych-firm.pl
Właściciel serwisu - firma D a t a I n t e l l i g e n c e S p. z o.o. pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa 
Sąd rejestrowy: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO
Użytkownik - osoba prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna korzystająca z Serwisu
Pakiet - zestaw funkcjonalności dostarczany w ramach Serwisu.

 

§ 3
Zakres usług
1. Operator serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu, świadczy usługę dostępu do narzędzia API oraz narzędzia GUI wyszukiwania firm oraz generowania statystyk za wybrany okres wg określonych kryteriów.

2. Narzędzie ma na celu:
a) ułatwienie obrotu gospodarczego poprzez szybszą weryfikację kontrahentów (brak konieczności wpisywania kodów Captcha np. 7 obrazków w CEIDG)
b) rzetelną weryfikację kontrahentów (dane weryfikowane są w trybie rzeczywistym)
c) ułatwienie dostępu do publicznych informacji o podmiotach gospodarki narodowej  Krajowego Rejestru Sądowego, Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej.

3. Użytkownik z wykorzystaniem swoich kluczy API do CEIDG oraz GUS ma możliwość wyszukiwania publicznych danych podmiotów gospodarczych.
Wprowadzenie własnego klucza API jest wymagane do wyszukiwania danych jednoosobowych działalności gospodarczych.

4. Użytkownik ma możliwość wygenerowania dedykowanego zestawienia pliku danych w wybranym formacie: XLS, CSV, XML.
Usługa wymaga aktywnej subskrypcji jednego z pakietu dostępnego w zakładce Cennik.

5. Użytkownik ma możliwość pobrania gotowego zestawienia w ciągu 7 dni od jego wygenerowania. Po tym czasie plik jest trwale usuwany z konta klienta. 

6. Użytkownik potwierdza że wyszukując z wykorzystaniem swojego kluczu API dane podmiotów gospodarczych staje się jedynym administratorem generowanego zbioru danych,
jednocześnie zobowiązuje się do spełnienie obowiązków informacyjnych określonych w Rozporządzeniu RODO.

§ 4
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych podanych podczas rejestracji w Serwisie jest Operator Serwisu.
2. Przy tworzeniu konta użytkownik może podać swoje dane do wystawienia faktury Vat za świadczone usługi.
3. Zarejestrowanemu użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do danych, ich poprawiania oraz usuwania konta.

§ 5
Płatności
1. Opłacenie wybranego pakietu może być dokonane przelewem bankowym lub za pośrednictwem platformy płatności internetowych PayU lub PayPal. 
W przypadku zasilenia poprzez płatności internetowe PayPal doliczana jest prowizja w wysokości 0% kwoty zasilenia, dla PayU jest to kwota 0%.
2. Środki zgromadzone na koncie PrePaid nie podlegają zwrotowi, mogą być wykorzystane w celu realizacji usługi wygenerowania zestawienia.
Dokonanie zapłaty poprzez Konto PrePaid powoduje natychmiastowe przystąpienie do realizacji wygenerowania zestawienia przez Serwis.

3. Wykupione punkty są ważne w danym okresie rozliczeniowym (30 dni) . W przypadku zasilenia konta nowym pakietem punkty niewykorzystane są przypisywane na konto rozliczeniowe do wykorzystania w bieżącym okresie rozliczeniowym.
4. W przypadku braku płatności za zamówione usługi Zleceniobiorca może zablokować dostęp do konta w zakresie dostępu do konta i wyszukiwania nowych zestawień.
 

§ 6
Gwarancja aktualności danych i reklamacje
1. Serwis nie przechowuje wyszukiwanych danych, umożliwia w trybie rzeczywistym wyszukanie danych o podmiotach gospodarczych bezpośrednio w rejestrach KRS.
2. W przypadku wykrycia rozbieżności lub błędów w generowanych zestawieniach Użytkownikowi przysługuje dodatkowe uzupełnienie konta rozliczeniowego w zakresie 10 punktów za każdy znaleziony błąd względem rejestrów na dzień wygenerowania zestawienia.
3. Reklamacje można składać w ciągu do 3 dni kalendrzowych licząc od momentu wygenerowania danego zestawiania. Reklamacja powinna zawierać nazwę bazy, nazwę zestawienia, numer nip lub regon rekordu oraz opis niezgodności.
Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu do 7 dni roboczych.

§ 7
Odpowiedzialność Operatora Serwisu
1. Serwis oraz Operator Serwisu nie są w żaden sposób powiązani z CEIDG, KRS lub z GUS / REGON.
2. Nazwy własne CEIDG, KRS, GUS, REGON zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
3. Dane w zestawieniach generowane są w trybie rzeczywistym bezpośrednio w rejestrach KRS z wykorzystaniem klucza API użytkownika poprzez oficjalne publiczne kanały dostarczania tych danych.
4. Dane nie są przez Operatora serwisu w żaden sposób modyfikowane, zwracane są w niezmienionej postaci.
5. W opcji dodatkowej wyszukiwania informacji o podmiotach wyszukiwanie może zostać rozszerzone o dane publikowane na firmowych stronach www.
6. Administratorem danych osobowych generowanych z wykorzystaniem narzędzia jest właściciel danego konta klienta, w tym celu do wygenerowania danych klient uzupełnia dane w koncie klienta.
7. Dane wyszukiwane są na żądanie w momencie generowania nowego zestawienia.
8. Operator serwisu nie będzie poprawiał zawartych w Bazach danych informacji na wniosek zainteresowanej osoby, jeśli osoba ta nie udowodni, że informacje zawarte w bazie różnią się 
od informacji dostępnych w oficjalnym serwisie internetowym KRS .
9. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za pojawienie się w Serwisie bądź w Bazach danych niedokładnej, błędnej, nieprawdziwej informacji oraz za sposób jej użycia.
10. Serwis nie może być traktowany jako oficjalne źródło informacji, które może wywierać wpływ na jakąkolwiek decyzję, sytuację prawną lub sytuację faktyczną.

§ 8
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2018-05-25.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest nieważne lub niezgodne z prawem nie będzie to miało wpływu na obowiązywanie innych postanowień niniejszego Regulaminu.
W przypadku postanowień nieważnych lub niezgodnych z prawem zastępują je postanowienia obowiązujących aktów prawnych.
Wszelkie spory wynikające w związku ze stosowania niniejszego Regulaminu oraz realizacji zleconych usług spedycyjnych,
będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).